A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Công văn 356/UBND-KGVX ngày 09 tháng 4 năm 2020 của UBND tỉnh An Giang về tăng cường giải pháp phòng, chống Covid-19 trong thời gian cao điểm.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Số: 356/UBND-KGVX                                                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

V/v tăng cường giải pháp phòng,                                                                              An Giang, ngày 09 tháng 4 năm 2020

chống dịch Covid-19 trong thời gian cao điểm 

                 Kính gửi: - Thủ trưởng các sở, ngành cấp tỉnh; 

                                 - Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố. 

          Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, đồng thời tăng cường giải pháp thực hiện phòng, chống dịch trong thời gian cao điểm theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành cấp tỉnh và Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố thực hiện những nhiệm vụ sau: 

       1. Chính quyền địa phương lập các Đội kiểm soát tại các cửa ngõ, đường vào chợ để đo thân nhiệt và bắt buộc người dân đeo khẩu trang khi vào các chợ trên địa bàn; khuyến nghị các doanh nghiệp (kể cả doanh nghiệp xây dựng) tổ chức đo thân nhiệt, rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn, đeo khẩu trang đối với người lao động khi vào công ty, công trình xây dựng làm việc; các doanh nghiệp hoạt động tại các khu công nghiệp, giao Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh phối hợp với doanh nghiệp tổ chức thực hiện. - Đối với các cửa hàng, shop kinh doanh, quầy hàng (không phải kinh doanh các mặt hàng thiết yếu như lương thực, thực phẩm, dược phẩm), giao chính quyền địa phương khuyến nghị đóng cửa trong thời gian cao điểm phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định. - Giao Sở Giao thông vận tải kiểm soát, giám sát, hướng dẫn hoạt động của các phương tiện giao thông công cộng, đảm bảo phòng, chống dịch theo đúng tinh thần chỉ đạo về giãn cách xã hội.

      2. Đối với những người lao động về địa phương từ các thành phố lớn, các tỉnh, thành khác (Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai,…) và những người đã hết thời gian cách ly tại các địa phương khác, khi trở về địa phương An Giang: Yêu cầu chính quyền địa phương tổ chức theo dõi, giám sát tại gia đình trong vòng 14 ngày, phối hợp với ngành y tế địa phương tiến hành tổ chức khai báo y tế. 

      3. Yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 726/CTUBND ngày 31/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Nghiêm cấm tổ chức tụ tập tại nhà, đơn vị đối với cán bộ, công chức, viên chức được phân công làm việc tại nhà, đơn vị. Giao Thủ trưởng các đơn vị có kế hoạch tổ chức giám sát việc thực hiện tại đơn vị và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra vi phạm; đồng thời giao Sở Nội vụ tổ chức kiểm tra đột xuất nội dung này và báo cáo UBND tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành cấp tỉnh và Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc tổ chức thực hiện./.

 Nơi nhận:                                                                                                             CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH                             

- Như trên;                                             

- TT. TU, HĐND, UBND tỉnh (để b/c); 

- Ban Chỉ đạo PC Covid-19 cấp tỉnh;                                                                          Lê Văn Phước

- Cổng TTĐT tỉnh; - LĐVPUBND tỉnh; - P.KGVX, TH, TTCBTH; 

- Lưu: VT. KT.


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thông báo
Thời tiết
Thời tiết Hà Nội